zur Kasse insgesamt: 0,00 €
erweiterte Suche

Regulamin sklepu

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Administratorem danych osobowych jest firma Ł. Słonik Sp. J. z siedzibą ul. Bzowa 13, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 8952125233.

 

Regulamin składania zamówień poprzez Sklep internetowy www.Growseed.pl, działający w ramach domeny internetowej www.Growseed.pl oraz składania zamówień telefonicznych towarów oferowanych przez www.Growseed.pl.
Właścicielem domenywww.Growseed.pl jestfirma Ł. Słonik Sp. J., z siedzibą: ul. Bzowa 13, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 8952125233.
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania Sklepu Growseed.pl dostępnego po adresem internetowym www.Growseed.pl oraz świadczenia i korzystania z usług Sklepu Growseed.pl jak również zasady składania zamówień telefonicznych i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupujących, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności www.Growseed.pl jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep www.Growseed.pl, oraz prowadzącego sprzedaż asortymentu dostępnego w ramach domeny www.Growseed.pl.

Warunkiem korzystania ze Sklepu www.Growseed.pl lub składania zamówień drogą elektroniczną, telefoniczną lub za pośrednictwem faxu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, dostępnego poniżej.

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Adres poczty elektronicznej - oznaczenie systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.2. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedającego.

1.3. Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta dostępny pod adresem internetowym www.Growseed.pl.

1.4. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów, usług lub wizerunku Sprzedającego, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

1.5. Kupujący/Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz placówki publiczne i jednostki budżetowe, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Growseed.pl na podstawie Umowy, jak również korzystająca z Usług oferowanych w ramach Zamówień dokonywanych droga elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu.

1.6. Prawo Właściwe – prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.7. Sprzedający – Ł. Słonik Sp. J., ul. Bzowa 13, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 8952125233.
1.8. Właściciel domeny - Ł. Słonik Sp. J., za pośrednictwem której Kupujący korzysta z Usług oferowanych przez Sklep www.Growseed.pl na podstawie Umowy lub w ramach Zamówień.

1.1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez Sprzedającego. Regulamin jest dostępny bezpłatnie pod adresem internetowym www.Growseed.pl.

1.2. Warunki Korzystania z Usług - (Terms of Service) określone przez Właściciela domeny, dostępne bezpłatnie pod adresem internetowym www.Growseed.pl, wiążące zarówno Kupującego jak i Sprzedającego, niezależnie od postanowień Regulaminu.

1.3. Stali Klienci – Kupujący, którzy dokonali co najmniej dziesięciu Zamówień w ramach których w sposób należyty i terminowy dokonali płatności ceny sprzedaży danego Towaru.

1.4. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

1.5. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

1.6. Towar – oferowane do sprzedaży akcesoria znajdujące się w Sklepie Growseed.pl pod adresem internetowym www.Growseed.pl.

1.7. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika procesu rejestracji.

1.8. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.9. Usługi – czynności zmierzające do sprzedaży przez Sprzedającego Kupującemu asortymentu znajdującego się w Sklepie internetowym  Growseed.pl,  za pośrednictwem witryny www.Growseed.pl, poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu, w tym zawarcie Umowy i jej realizacja.

1.10.  UŚUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.11. Użytkownik - Kupujący, który założył Konto w sklepie Internetowym www.Growseed.pl.

1.12. Zamówienie - Usługa polegająca na złożeniu zamówienia zakupu przedmiotu za- pośrednictwem Sklepu Growseed.pl, telefonicznie (pod numerem 731 829 829) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod adresem sklep@growseed.pl).

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1.prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem faxu.

2.1.2. Zasady dokonywania Zamówień Towarów i usług dostępnych za  pośrednictwem witryny www.Growseed.pl, drogą elektroniczną lub telefonicznie

2.1.3. Zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą witryny www.Growseed.pl w rozumieniu RODO.

2.2. Sprzedający świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www.Growseed.pl, drogą elektroniczną:  adres e-mail sklep@growseed.pl lub telefonicznie (pod numerem 731 829 829) zgodnie z Regulaminem.

2.3. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Sprzedającego.

2.4. Właścicielem praw autorskich do Towarów prezentowanych pod adresem internetowym www.Growseed.pl jest Sprzedający.

2.5. Zdjęcia Towaru umieszczane są na stronie www.Growseed.pl w celach poglądowych i służą wyłącznie prezentacji wskazanych na nich Towarów.

2.6. Postanowienia Regulaminu wzajemnie uzupełniają się z Warunkami Korzystania z Usług (Terms of Service), dostępnymi na stronie www.Growseed.pl. W razie ewentualnej kolizji postanowienia Niniejszego Regulaminu, w żadnym zakresie nie wyłączają,  ani nie ograniczają zastosowania postanowień Ogólnych Warunków Korzystania z Usług, zamieszczonych  na stronie właściciela domeny www.Growseed.pl  – w takim przypadku wiążące są postanowienia Warunków Korzystania z Usług (Terms of Service).

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający są następujące:

3.1.1. połączenie z siecią Internet,

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

3.2. Sprzedający informuje o możliwości odnotowywania adresu IP Kupującego w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.

3.3. Sprzedający zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Kupującemu przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

3.4. Sprzedający zobowiązuje się względem Kupującego do rozpoczęcia świadczenia usług związanych z Umową niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od chwili zakończenia procesu zakładania Konta.

 

IV.REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA, LOGOWANIE

4.1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne.

4.2. Do złożenia Zamówienia w Sklepie www.Growseed.pl wymagane jest założenie przez Kupującego Konta.

4.3. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.4. Warunkiem zawarcia Umowy, poza podaniem danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest zgoda na wybór Prawa Właściwego dla Umowy, tj. prawa polskiego.

4.5. Wyrażenie zgody na wybór Prawa Właściwego jest dobrowolne jednak niezbędne w celu złożenia Zamówienia i zakupu Towaru.

4.6. W celu utworzenia Konta w przez Użytkownika, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie Danych Osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy identyfikującej Użytkownika w Sklepie Growseed.pl (Login), a także podanie hasła.

4.7. W celu utworzenia Konta w Sklepie Growseed.pl przez Użytkownika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną, jednostką organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych lub placówką publiczną lub jednostką budżetową konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy firmy, numeru NIP, nazwy identyfikującej Użytkownika w Growseed.pl (Login), a także podanie hasła.

4.8. Użytkownik, przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

4.6.1. podane w nim dane dotyczące Użytkownika są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

4.6.2. jest uprawniony do zawarcia Umowy w świetle obowiązujących przepisów prawa,

4.6.3. podane informacje nie naruszają praw osób trzecich,

4.6.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.7. Sprzedający, po otrzymaniu prawidłowo uzupełnionego Formularza rejestracyjnego, prześle na podany przez Użytkownika Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji w Sklepie Growseed.pl.

4.8. Po dokończeniu procesu Rejestracji, o którym mowa w punkcie 4.7. niniejszego Regulaminu, Sprzedający utworzy w Sklepie Growseed.pl Konto Użytkownika z wykorzystaniem Loginu podanego w Formularzu rejestracyjnym.

4.9. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem jest zawierana z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika poprzez aktywację linku przesyłanego w tym celu przez Sprzedającego na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4.10. Sprzedający jest uprawniony do weryfikacji podanych przez Użytkownika Danych osobowych w każdym czasie poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym lub przesłanie wiadomości na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4.11. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub w formie pisemnej, wysłanego na adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji podany przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu wskazanego terminu  decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania wiadomości w formie elektronicznej.

4.12. W przypadku, gdy Użytkownik odstąpi od Umowy, a w okresie pomiędzy dokonaniem rejestracji a odstąpieniem od Umowy zawarł umowę ze Sprzedającym, zgodnie z punktem 5.8, która to w dniu otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie została zrealizowana przez Sprzedającego, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.

4.13. Sprzedający może uzależnić rejestrację Użytkownika w Growseed.pl od potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych w Formularzu rejestracyjnym.

4.14. Konto Użytkownika w Growseed.pl zawiera dane Użytkownika podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować w przypisanym mu Koncie Użytkownika. Niedozwolone jest w trakcie korzystania z Usług usuwania przez Użytkownika podanych danych, o których mowa w punkcie 4.4. i 4.5., z wyjątkiem ich aktualizacji, a także podawania danych nieprawdziwych, niepełnych bądź osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody.

4.15. Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany podanej przez niego nazwy identyfikującej w Growseed.pl (Login). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny Adres poczty elektronicznej.

4.16. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Konta innego Użytkownika i udostępniania swojego Konta innym osobom.

4.17. Logowanie do Growseed.pl odbywa się z wykorzystaniem Loginu oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Użytkownikowi.

4.18. Użytkownik akceptuje konieczność podania Adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika. Podany adres będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. Użytkownik zobowiązuje się do zaktualizowania Adresu poczty elektronicznej, w przypadku jego zmiany, w ustawieniach założonego Konta.

4.19. Sprzedający potwierdza, że podstawą prawną przetwarzania danych podanych przy rejestracji przez Użytkownika jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UEE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Dane Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji zawartych umów, a w szczególności:
- nawiązania lub zachowania relacji biznesowych oraz wykonania umowy/zlecenia (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zamówień, wystawienia i przesłania faktury za wykonane usługi) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”;
- dochodzenia lub obrony roszczeń, a także na potrzeby marketingu bezpośredniego (pod warunkiem wyrażenia zgody) jako uzasadnione interesy administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
- wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacja zadań w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO).

V. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Realizacja Zamówień Kupującego/Użytkownika jest możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie dostaw wychodzących z Rzeczypospolitej Polskiej do krajów Unii Europejskiej.

5.2. Aktualne informacje na temat dostępnych Towarów są zamieszczane na stronie internetowej Sklepu Growseed.pl, znajdującego się pod adresem internetowym www.Growseed.pl.

5.3. Informacje dotyczące Towarów podane na stronie internetowej Growseed.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5.4. Składając Zamówienia Kupujący dokonuje:

5.5.1. Wyboru zamawianych Towarów,

5.5.2. Oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na który ma zostać wystawiona faktura VAT,

5.5.3. W przypadku gdy Kupujący nie korzysta ze Sklepu Growseed.pl i jednocześnie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej konieczne jest podanie Danych Osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL lub innego odpowiedniego dla danego kraju Unii Europejskiej, adresu poczty elektronicznej,

5.5.4. W przypadku gdy Kupujący nie korzysta ze Sklepu Growseed.pl i jednocześnie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną, jednostką organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych lub placówką publiczną lub jednostką budżetową konieczne jest podanie danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy firmy, numeru NIP.

5.5. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedający prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony sposób wiadomość zawierającą szczegóły złożonego przez niego Zamówienia, w postaci numeru rejestracji, ceny i zasad jej uiszczania, terminu i sposobu realizacji Zamówienia oraz informacji o sposobie potwierdzenia Zamówienia. W przypadku gdy Zamówienie nie zostało dokonane za Growseed.pl w ramach potwierdzenia Zamówienia Kupujący oświadcza, że podane w nim dane dotyczące Kupującego są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że jest on uprawniony do zawarcia Umowy w świetle obowiązujących przepisów prawa, że podane informacje nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

5.6. Po dokonaniu potwierdzenia Zamówienia Sprzedający prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony sposób informację o otrzymaniu Zamówienia przez Sprzedającego.

5.7. W przypadku niepotwierdzenia Zamówienia przez Kupującego, podane przez niego Dane osobowe zostaną usunięte przez Sprzedającego.

5.8. Kupujący, składając Zamówienie i potwierdzając je, zawiera umowę sprzedaży Towaru ze Sprzedającym.

5.9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.

5.10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży jest przeznaczona ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień Towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5.11. Do każdego dostarczonego Kupującemu Zamówienia jest dołączana, wystawiana przez Sprzedającego faktura VAT lub paragon.

 

VI. CENY TOWARÓW

6.1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Growseed.pl są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu bez uwzględnienia kosztów dostawy.

6.2. Podane pod adresem Growseed.pl ceny obowiązują do odwołania.

6.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Growseed.pl, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7.1. W przypadku Towaru dostępnego w magazynie przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Za czas realizacji Zamówienia uważa się okres pomiędzy potwierdzeniem Zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. 5.5 – 5.7 niniejszego Regulaminu a wysłaniem Towaru przez Sprzedającego, z uwzględnieniem wyłącznie dni roboczych. W przypadku gdy płatność za zamówiony Towar zgodnie z niniejszym Regulaminem ma nastąpić przed wydaniem Towaru Kupującemu za czas realizacji Zamówienia uważa się okres pomiędzy potwierdzeniem Zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. 5.5 – 5.7 niniejszego Regulaminu a wysłaniem Towaru przez Sprzedającego, z uwzględnieniem wyłącznie dni roboczych jednakże nie wcześniej niż od daty otrzymania przez Sprzedającego zapłaty ceny sprzedaży Towaru objętego danym Zamówieniem.

7.2. Jeżeli w przypadku chwilowych braków w magazynie Sprzedającego zamówiony Towar nie zostanie dostarczony Kupującemu, Sprzedający pokrywa koszty późniejszej wysyłki towaru gdy wartość brakującego Towaru przekracza 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100). Brakujący Towar zostanie wysłany niezwłocznie po pojawieniu się na magazynie. W przypadku gdy wartość brakującego Towaru nie przekracza 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) Zamówienie w tym zakresie zostaje anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany w formie elektronicznej i jednocześnie zostanie poproszony o złożenie ponownego Zamówienia w tym zakresie w późniejszym okresie.

7.3. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem trwającej dłużej niż 30 dni, Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany o stanie Zamówienia. Kupujący jest uprawniony do podjęcia decyzji o sposobie dalszej realizacji Zamówienia po otrzymaniu informacji od Sprzedającego o warunkach i możliwości realizacji Zamówienia. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za Towar niedostępny, Sprzedający zwróci Kupującemu należność za Towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od momentu anulowania przez Kupującego części bądź całości Zamówienia.

7.4. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego Zamówienia. Termin wysyłki Towaru jest równy najdłuższemu czasowi realizacji poszczególnych Zamówień.

7.5. Zamówienia są realizowane na adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem zewnętrznych przewoźników (np. Poczta Polska, inne firmy kurierskie). Istnieje także możliwość osobistego odbioru Towaru we wskazanym przez Sprzedającego miejscu.

7.6. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 2-3 dni robocze, przy czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie tego terminu.

7.7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane podaniem przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu do doręczeń lub z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.

7.8. Z chwilą przekazania zamówionego Towaru przewoźnikowi ryzyko związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem Towaru przechodzi na Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do skontrolowania otrzymanego od przewoźnika Towaru i jego kompletności. W przypadku gdyby dostarczony Towar był uszkodzony lub niekompletny Kupujący zobowiązany jest sporządzić wraz z przedstawicielem przewoźnika protokół szkody oraz zrobić zdjęcia, które to dokumenty będą podstawą do oceny odpowiedzialności gwarancyjnej Sprzedającego lub przewoźnika.

 

VIII. PŁATNOŚĆ I NADPŁATY

8.1. Kupujący dokonuje płatności ceny Towaru objętego danym Zamówieniem w formie elektronicznego przelewu bankowego, na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w wiadomości, o której mowa w pkt. 5.6 niniejszego Regulaminu.

8.2. Terminy płatności ceny Towaru objętego danym Zamówieniem określane są dla Kupującego w następujący sposób:

- dla osób fizycznych – przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. 5.5 – 5.7 niniejszego Regulaminu,

- dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych - przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego zgodnie z pkt. 5.5 – 5.7 niniejszego Regulaminu,

8.3 Płatność bonami tylko i wyłącznie za nasiona

8.4 W przypadku powstania nadpłat w związku z płatnościami za zamówione Towary, Sprzedający dokonuje zwrotu nadpłaty w formie przelewu na rachunek bankowy, przy pomocy którego Kupujący dokonał zapłaty za Towar, po przesłaniu przez Kupującego wniosku o zwrot nadpłaty w formie elektronicznej lub pisemnej. Sprzedający dokonuje zwrotu nadpłaty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Kupującego.

 

IX. REKLAMACJE

9.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Growseed.pl pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne.

9.2. Wobec Kupujących będących konsumentami Sprzedający odpowiada za niezgodność Towaru z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.)

9.3. Wobec Kupujących nie będących konsumentami Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).

9.4. Wobec Kupujących nie będących konsumentami termin gwarancji wynosi 1 rok od daty zawarcia umowy sprzedaży danego Towaru.

9.5. Jeżeli Kupujący, po otrzymaniu Towaru, dostrzeże w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień z tytułu udzielonej na Towar gwarancji/rękojmi.

9.6. W przypadku składania reklamacji Kupujący powinien odesłać Towar przesyłką pocztową lub kurierską na adres Sprzedającego. Do Towaru należy dołączyć fakturę zakupową wraz z pisemnym opisem ujawnionych w Towarze wad. Sprzedający nie przyjmuje Towarów przesłanych za pobraniem lub na koszt odbiorcy.

9.7. Kupujący wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko lub nazwę, dokładny adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację Kupujący zobowiązany jest ponadto do dołączenia dowodu sprzedaży, w szczególności oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT.

9.8. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Towarem.

9.9. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, uszkodzony Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny Towaru lub zaproponuje inne, dostępne w Sklepie Growseed.pl, Towary.

9.10. Koszty związane z odesłaniem Towaru Sprzedający zwraca Kupującemu niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

9.11. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy, jeżeli ujawnią się one w okresie gwarancji.

9.12. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

- uszkodzeń spowodowanych w następstwie dokonania naprawy przez inne osoby niż Sprzedający lub podmiot przez niego upoważniony,
- uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej),
-  uszkodzeń powstałych w wyniku konserwacji Towaru niezgodnie z zaleceniami Sprzedającego,
- niezamierzonej przez producenta Towaru zmiany w odcieniach kolorów wynikającej z zaprojektowania cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano Towar, a w szczególności różnice w fakturze, gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfikacji danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad materiału (dotyczy również różnic spowodowanych różną datą partii produkcyjnych).

9.13. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1. Kupujący uprawniony jest do pisemnego odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru bez podania przyczyn pod warunkiem zwrotu otrzymanego, a zamówionego uprzednio Towaru. W przypadku woli skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedającego celem uzgodnienia terminu i miejsca odbioru Towaru przez Kupującego. Koszt zwrotu Towaru ponosi Kupujący. W przypadku gdy cena za Towar została przez Kupującego zapłacona, Sprzedający zwróci należność za Towar pomniejszoną o koszt odbioru Towaru od Kupującego w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od momentu wydania zwrotnego Towaru przez Kupującego na rzecz Sprzedającego lub przewoźnika działającego w jego imieniu pod warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.

10.2. Odstąpienie od Umowy jest możliwe, gdy Towar nie nosi śladów użycia ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być kompletny.

10.3. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem lub na koszt odbiorcy.

 

XI. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

11.1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Sprzedający: Ł. Słonik Sp. J. z siedzibą ul. Bzowa 13, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 8952125233.

11.2. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, Adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, NIP, PESEL.

11.3. Sprzedający może przetwarzać ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.

11.4. Sprzedający na podstawie RODO jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Kupującego/Użytkownika w celu korzystania z Usługi i realizacji Zamówienia, zgodnego z Regulaminem rozliczenia Usługi (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

11.5. Składając Zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia, w szczególności na przekazywanie jego danych osobowych przewoźnikowi w celu realizacji wybranej przez Kupującego formy wysłania Towaru.

11.6. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Kupującego.

11.7. Ponadto, Sprzedający zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

11.8. Sprzedający zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Kupującego Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo (np. Urząd Skarbowy, ZUS).

11.9. Kupujący ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania, a także usunięcia.

11.10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia Zamówienia i zakupu Towaru.

11.11. Adres poczty elektronicznej Kupującego może być wykorzystywany w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Kupującego. Kupujący ma możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili, bez podania przyczyny.

11.12. Kupującemu / Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24 maja 2018 r.

12.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Kupującego pod adresem internetowym www.Growseed.pl.

12.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Kupującemu, z zastrzeżeniem punktu 12.4.

12.4. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej  pod adresem internetowym www.Growseed.pl oraz bezpośrednie poinformowanie Kupującego drogą elektroniczną na podany przez niego Adres poczty elektronicznej.

12.5. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej www.Growseed.pl.

12.6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zgodnie z pkt 12.6. są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

12.7. W przypadku określonym w punkcie 12.4. Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Sprzedającego. Zaniechanie poinformowania Sprzedającego oznacza, że Kupujący zaakceptował zmieniony Regulamin.

12.8. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

12.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, RODO.

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies przez www.Growseed.pl

Strona sklepu www.Growseed.pl używa cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację.

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jestfirma Ł. Słonik Sp. J. z siedzibą ul. Bzowa 13, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 8952125233.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Sklepu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze strony internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Sklepu www.Growseed.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony www.Growseed.pl.

 

Prosimy nie zadawać pytań odnośnie uprawy, kiełkowania. W Polsce uprawa konopi jest nielegalna. Nasz sklep zajmuje się sprzedażą nasion w celach kolekcjonerskich. Nasiona w Polsce można posiadać jak i kolekcjonować. 

nach oben
Shop is in view mode
Vollversion der Webseite
Sklep internetowy Shoper.pl